Sampling

Projekti për zhvillimin e kanalizimit në Gjilan.”
Projekti per zhvillim, Kanalizimet Gjilan
Lexo me Shume
Preparation of a Feasibility Study for the Project Sewage Disposal Kosovo I/II
Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit për projektin “Largimi i ujërave të ndotura Kosova I/II”
Lexo me Shume