Fotogrametri


Rehabilitimi i Murit të Qytetit Kronah – Krijimi i një matjeje në përputhje me deformimin përmes rilevimit fotogrametrik
Lexo me Shume

Studim Projektim i Rrjetit të Kanalizimeve të Ujërave të Ndotura nga Lungomare deri në Radhimë të Qytetit të Vlorës
Lexo me Shume
Preparation of a Feasibility Study for the Project Sewage Disposal Kosovo I/II
Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit për projektin “Largimi i ujërave të ndotura Kosova I/II”
Lexo me Shume
Parku Kombëtar të Butrintit
Regjistrimin Fillestar të Pronës Nënzonat A3” të ndodhura brenda Parkut Kombëtar të Butrintit
Lexo me Shume
STUDIM – PROJEKTIM I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE VAJZË, RAMICË, VELCË, TREBLOVË
STUDIM – PROJEKTIM I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE VAJZË, RAMICË, VELCË, TREBLOVË
Lexo me Shume