Road

Shndërrimi i Shkodrës në një qendër banimi të banueshme, pa trafik, pa kaos, ku lëvizshmëria duhet të jetë në shërbim të qytetarëve.
Parking Strategy, Mobility Study, City of Shkodra
Read More

Moust River Modular Bridges, Mongolia
Read More

Detail Design for Elster Bridge
Read More

Consulting Services for Off-Site and On-Site Infrastructure for Jenin Industrial Free Zone
Read More