mobility_shkoder

Shndërrimi i Shkodrës në një qendër banimi të banueshme, pa trafik, pa kaos, ku lëvizshmëria duhet të jetë në shërbim të qytetarëve.

Shndërrimi i Shkodrës në një qendër banimi të banueshme, pa trafik, pa kaos, ku lëvizshmëria duhet të jetë në shërbim të qytetarëve.