Project Title: STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLËM , GJIROKASTER
Company

SRP

ALBANIAN ENGINEERING
Project Location Project Budget SRPAE Share Involved Staff
GOLËM , GJIROKASTER 400 000,00 50 % 12
Employer Name Fund Source Start-End Date Partner
Sh.A. Ujësjellës Kanalizime Gjirokaster AKUM 04/2021 - 04/2021 “HYDROWATER-ALBANIA” shpk
Project Description
Services Provided by the consultand

SRP Albanian Engineering është përgjegjëse për hartimin e masave të furnizimit me ujë. Projekti i Detajuar përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar, raportet dhe çdo informacion tjetër thelbësor për të kryer ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë në përputhje me projektin bazë.

Shërbimet specifike të ofruara:
o Përgatitja e modeleve hidraulike, llogaritjet përkatëse për të gjitha sistemet e furnizimit me ujë;
o Përgatitja e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis;
o Përgatitja e llogaritjeve strukturore dhe raporteve strukturore për të gjithë përbërësit e përfshirë në projekt;
o Përgatitja e vizatimeve të hollësishme për punimet e përshkruara më sipër;
o Përgatitja e vlerësimeve të kostos, për masat e propozuara sipas dizajnit të detajuar;
o Rilevimi Topografik;
o Raporti i Studimit Gjeologjik.